آخرین خبرها

ضرب المثل ها

ضرب المثل گونه ای از بیان است که معمولاً تاریخچه و داستانی پندآموز در پس آن نهفته است بسیاری از این داستان ها از یادها رفته و پیشینه برخی از ضرب المثل ها بر مردم و عوام دیگر روشن نیست با این حال در زبان بکار می روند:

-یک تار مو به ریسمان قوت است

-از این ستون به اون ستون فرج است .

-دست بالای دست بسیار است

-دیگ به دیگ میگه روت سیاهه

-موش به سوراخ جا نمی شد جارو به دمش می بست

-یارو را به ده راه نمی دادن سراغ خانه کدخدا را می گرفت

-اگر جایی شله بود کاته تاس کن منتظر تاس نباش

-اگر به دهاتی رو بدی روی سرت سوار می شه

-کبوتر با کبوتر باز با باز

-یه سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به دیگری

-هر که بامش بیش برفش بیشتر

-کوه به کوه نمی رسه آدم به آدم می رسه

-آش نخورده دهن سوخته

-جلو ضرر رو از هر جا بگیری منفعته

-هیچ کس نمیگه ماست ما ترشه

-به موهای دختر خالت منازی

-تغار شکسته و ماستش ریخته

-تغاری که از بالا بیفته صداش همه را خبر می کنه

-دزد که از دزد بدزده شاه دزده

-آب که سربالا بره قورباغه ابو عطا می خونه

-فلانی خوب حرفش را به کرسی نشاند

-سالی که نکوست از بهارش پیداست

-جوجه را آخر پاییز می شمرن

-همه ره برق می گیره ماره چراغ موشی

-سگ زرد برادر شغاله

-یک بار جستی ملخک ، دو بار جستی ملخک آخر در دستی ملخک

-الکی آب در هاون نکوب

-آب در کوزه و ما تشنه لبان می گردیم

-آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب

-آنچه برای خودت نمی پسندی برای دیگران هم نپسند

-یک رفیق مثل تو داشتم نیازی به دشمن نداشتم

-ادب از که آموختی از بی ادبان

-خاک به امانت خیانت نمی کنه

-خود کرده راتدبیر نیست

-بار کج هیچ وقت به منزل نمیرسد

-نو که میاد به بازار کهنه می شه دل آزار

-نون ندره پیاز مخره اشتهاش وا بره

-مورچه چیه کله پاچش بشه

-آدم سواره از پیاده خبر نداره

-شتر سواری دو لا دو لا نمی شه

-هر که طاووس خواهد جور هندوستان کشد

-آواز دهل شنیدن از دور خوش است

-یارو را به حموم راه نمدن میگن تو کثیفی

-مگه اینجا چهارشنبه بازاره

-مگه می خوای فیل هوا کنی

-روزی صد عروس درست می کنه سر خودشو بلد نیست شانه کنه

-از چاله درمیاد به چاه میفته

-رفته ابروشو درست کنه زده چشمشو کور کرده

-خفته را خفته کی کند بیدار

-از دست فلانی جونم به لبم رسید

-بچه چغوک میخواد به ننش جیک جیک کردن یاد بده

-فلانی جایی نمی شینه که آب زیرش بره

-بسیار سفر باید تا پخته شود خامی

-با بابا بازی با ریشش هم بازی

-آردش را پخته الکش را آویخته

-بهشت به سرزنش نمی ارزه

-سیر به پیاز می گه چی بویی می دی

-چیزی که عوض داره گله نداره

-بادمجون بم آفت نداره

-شتر بیند در خواب پنبه دانه ، گهی لُف لُف خورد گه دانه دانه

-در بیابان لنگ کفش هم نعمت است

-کسی که خربزه می خوره پای لرزش هم می شینه

-فضول را بردن جهنم گفت هیزمش تره

-هیچ گربه ای محض رضای خدا موش نمی گیره

-تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

-خدا خر را شناخت که بهش شاخ نداد

-آدم مارگزیده از ریسمون سیاه و سفید هم می ترسه

-آدم سیر از گرسنه خبر نداره

-کور خود بینای مردم

-یک کلاغ را چهل کلاغ کردند

-در دیزی باز است حیای گربه کجاست

-شتر که علف می خواد گردنش رو دراز می کنه

-گل پشت و رو نداره

-داشتم داشتم به درد نمی خوره دارم دارم را بگو

-فلفل نبین چه ریزه بشکن ببین چه تیزه

-کرم درخت از خود درخته

-باداورده را باد می برد

-شنیدن کی بود مانند دیدن

-مشت نمونه خروار است

-هیچ وقت بار کج به منزل نمی رسه

-هر وقت گفتم خاک انداز خودتو جلو بنداز

-هر چی سنگه مال پای لنگه

-خر ما از کره گی دم نداشت

-اگر صد سال در مشک کنی دوغ دوغ همان دوغ است که دوغ

-حسود هرگز نیاسود

-چوب خدا صدا نداره هرکی بخوره دوا نداره

-عاقبت گرگ زاده گرگ شود هرچند با آدما بزرگ شود

-مال خودت سفت بگیر همسایتو دزد نگیر

-لقمه به اندازه دهانت بردار

-بایک گل بهار نمیشه

-یک دست صدا نداره

-دود از کنده بلند می شه

-به دعای گربه سیاه بارون نمیاد

-حرف راست را از بچه بشنو

-دنبال سوزن توی کاهدون می گردی

-بی مایه فطیره

-ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است

-کور از خدا چی می خواد دوچشم بینا

-مال زکات نداده نصیب دزد می شه

-از کیسه خلیفه می بخشه

-کم بخور نوکر بگیر تف هرکسی تو دهن خودش شیرینه

-در خانه هرچه باشد مهمان هر که باشد

-اگه همه می خورن نان و پنیر تو برو یه گوشه بمیر

-می داند یخ را می خورد اما نمی داند کی

-از نو کیسه قرض نکن اگه قرض کردی خرج نکن

-با ما شوی ماه شوی با دیگ شوی سیاه شوی

-از بی کفنی زنده ام

-آدم از سراغ به عراق می ره

-کم ما و کرم شما

-به ریسمان پوسیده فلانی به چاه نیفتی

-بی دینگ می دینگه

-چاه نکن بهر کسی اول خودت بعدا کسی

-فلانی خاله خر و عمه گاو

-بالاتر از سیاهی رنگی نیست

-دست شکسته کار می کنه اما دل شکسته هرگز

-وقتی گرگ به گله می زنه سگ گله شاش می گیره

-اگر شل بگیری سفت می خوری

-قربون دست بسیار هم در خوردن هم در کار

-کو گوش شنوا

-به مالت نناز به شبی بنده   به خودت نناز به تبی بنده

-لقمه نون ماستی پیدا می شه

-چاقو دسته خودشو نمی بره

-آب اگه زور داشت قورباغه زنجیر پاره می کرد

-از نخورده بگیر بده به آنکه خورده

-دزد ناگرفته پادشاهه

-آب از دستش نمیچکه

-آب از سرچشمه گل آلوده

-آب پاکی را روی دستش بریز

-از آب گل آلود ماهی می گیره

-آب که یه جا بمونه می گنده

-آب نمی بینه وگرنه شناگر قهاریه

-هرجا آتیش می گیره تر و خشک با هم می سوزن

-می گن آدم آه است و دم

-آدم خوش حساب شریک مال مردمه

-آدم دست پاچه کارش دوباره

-آدم زنده وکیل وصی نمی خواد

-دزد ناشی به کاه دون می زنه

-آرزو بر جوانان عیب نیست

-آستین نو بخور پلو

-از قدیم می گن آسیا به نوبت

-آسته برو آسته بیا که گربه شاخت نزنه

-آشپز که دو تا شد آش یا شور می شه یا بی نمک

-آفتابه خرج لحیمه

-آفتابه لگن هفت دست شام و نهار هیچی

-آمدم ثواب کنم کباب شدم

-آنکس که حساب پاک است از محاسبه چه باک است

-اینقد سر جات بایست تا زیر پات علف سبز شه

-اینقدر مار خورده که افعی شده

-وقتی جیک جیک مستونت بود یاد زمستونت بود

-آه نداره که با ناله سودا کنه

-فلانی از آب کره می گیره

-آدم از اسب بیفتد اما از اصل نیفتد

-از اون نترس که های و هوی داره از اون بترس که سر به توی داره

-از این دم بریده هر چی بگی برمیاد

-از تو حرکت از خدا برکت

-هم خر می خواد هم خرما

-دوستیش دوستی خاله خرسه است

-از شما عباسی از ما رقاصی

-از گدا چی یک نان بگیری چی یک نان بدی

-از هر چی بدم آمد سرم آمد

-مار از پونه بدش میاد در آغولش سبز می شه

-از هول حلیم نیفتی تو دیگ

-از این گوش بگیر ازون در کن

-دندون اسب پیش کشی رو نمی شمرن

-تو اگر بیل زنی باغچه خودتو بیل بزن

-اگر برای من آب نداره برای تو که نون داره

-تو که لالایی بلدی چرا خوابت نمی بره

-اگه نخوردیم نون گندم دیدیم که دست مردم

-خربزه خوب نصیب شغال می شه

-اول برادری تو ثابت کن بعد ادعای ارث و میراث کن

-این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست

-این حرفا برا فاطی تنبون نمی شه

-حالا اینو که زائیدی بزرگ کن

-هر که با آل علی درافتاد ور افتاد

-با دست پس می زنه با پا پیش می کشه

-بادمجان دور قاب چین

-بازی اشکنک داره سرشکستنک داره

-با سیلی صورتشو سرخ نگه می داره

-کدخدا رو ببین ده رو بچاپ

-بالاتو دیدم پایینتم دیدم

-بزار در کوزه آبشو بخور

-با یه دست نمی شه دو تا هندوانه برداشت

-حالا ببینیم و تعریف کنیم

-بچه آوردن سر پیری زنگوله پای تابوته

-زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن

-حساب حسابه کاکا برادر

-برا کسی بمیر که برات تب کنه

-آدم سر بی دردشو دستمال نمی بنده

-برای یک بی نماز در مسجد رو نمی بندن

-برو کشک تو بساب

-بعد از چهل سال گدایی شب جمعه رو بلدم

-بگیر و ببند و بده به دست من پهلوون

-بمیر و بدم

-سیب سرخ دست بچه یتیم حیفه

-به روباه گفتند شاهدت کیه گفت دمم

-به شتره میگن چرا شاشت از پسه می گه مثل همه کسه

-به اسب شاه گفتند یابو

-هرکجا که بری آسمون همین رنگه

-پاتو به اندازه گلیمت دراز کن

-پولدارا کباب بی پولا بوی کباب

-پیاده شو عمو با هم بریم

-پی خر مرده می گرده نعلشو در بیاره

-گربه دستش به گوشت نمی رسه می گه بوش بده

-تا تنور گرمه نون رو بچسبون

-تا این گوساله گاو شود دل صاحبش آب شود

-تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

-تا نباشد چوب تر فرمان نبرد گاو خر

-حلوای قندم به ریشت بندم

-تخم مرغ دزد شتر دزد می شه

-تعارف آمد نیامد داره

-تف سر بالا بر می گرده توی صورتت

-تنبل نرو به سایه سایه خودش می آیه

-توبه گرگ مرگه

-توی دعوا حلوا خیرات نمی کنن

-جا تره بچه نیست

-جای سوزن انداختن نیست

-در دروازه رو می شه بست اما دهن مردم رو نه

-جواب ابلهان خاموشیست

-جوانی کجایی که یادت بخیر

-جون به عزرائیل نمی ده

-چاقو دسته خودشو نمی بره

-چاه کن همیشه جاش ته چاهه

-چراغی که به خانه رواست به مسجد حرامه

-چاشنی خور از میراث خور بدتره

-چشماش آلبالو گیلاس می بینه

-چوب رو که ورداری گربه دزد حساب کار دستش میاد

-سلام گرگ بی طمع نیست

-حسنی به مکتب نمی رفت وقتی می رفت جمعه می رفت

-حرف حق تلخه

-حرفاش گنده تر از دهنشه

-سوسکه به بچش می گه قربون دست و پای بلوریت

-خدا در و تخته رو خوب به هم جفت می کنه

-خر بیار باقالی بار کن

-خر لنگ منتظر یک ایش است.

-اسب نفس بریده را طاقت تازیانه نیست

-خرج که از کیسه مهمان بود حاتم طائی شدن آسان بود

-خری که جوببینه کاه نمی خوره

-خواهر شوهر عقرب زیر فرشه

-خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش

-دارندگی برازندگی

-دایه مهربانتر از مادر شدی

-در همیشه رو یک پاشنه نمی چرخه

-در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست

-دزد حاضر و بز حاضر

-دست از سر کچل ما بردار

-دست پیش گرفته که پس نیفته

-دست دست رو می شناسه

-دستش به دهنش می رسه

-دستش توی حنا مونده

-دستش نمک نداره

-دسته گل به آب دادی

-دماغشو بگیری جونش درمیاد

-اگه دنیارو آب ببره او نو خواب می بره

-آب درخانه گیلوکه

-دیر آمدی زود می خوای بری

-دیگی که واسه ما نجوشه سر سگ توش بجوشه

-دیوار موش داره موشم گوش داره

-دیوار از دیوار ما کوتاهتر ندیدی

-دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید

-ذره ذره جمع گردد وانگهی دریا شود

-روغن ریخته رو نذر امام زاده کرده

-ریش و قیچی دست خودت

-با زبون خوش مار رو از سوراخ بیرون میاره

-زبان سرخ سر سبز می دهد بر باد

-دروغ که استخون نداره توگلوت گیر کنه

-زمستان رفت و سیاهیش به زغال ماند

-زنی که جهاز نداره اینهمه ناز نداره

-برو قوی شو که ضعیف در جهان پایمال است

-زیر هر کاسش یه نیم کاسه است

-سال به سال دریغ از پارسال

-سبیلش را باید چرب کرد

-سر بیگناه پای دار می ره اما بالای دار نمی ره

-تو سر پیازی یا ته پیاز

-باید سرشو با پنبه برید

-سرش به تنش زیادی می کنه

-سرکه که مفت باشه از عسل شیرین تره

-سیلی نقد به از حلوای نسیه است

-سنگ بزرگ علامت نزدنه

-سنگ مفت گنجشک مفت

-شاه می بخشه شاه قلی نمی بخشه

-طلا که پاکه چه منتش به خاکه

-عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد

-عروس تعریفی عاقبت شلخته درمیاد

-کار از محکم کاری عیب نمی کنه

-کاری بکن بهر ثواب نه سیخ بسوزه نه کباب

-کاه از خودت نیست کاه دون که از خودته

-کل اگر طبیب بودی سر خود دوا بکردی

-کنار گود نشسته می گه لنگش کن

-آتیش به پنبه پاک میفته

-آسوده کسی که خر ندارد از کاه و جوش خبر ندارد

-کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من

-به درو رامون ندن علف درو رو که ازمون نمی گیرن

 

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>